• Belge Okumaları

  Belge Okumaları-11

  Hû İdâre-i Seniyye Harbiye Nezâreti 678 Mehmet Vahideddin Mülgâ yıldırım grubu kumandanı Mirliva Mustafa Kemal Paşa 9. ordu kıtaʿâtı müfettişliğine taʿyîn êdilmişdir. İşbu irâde-i seniyyenin icrâsına harbiye nâzırı meʾmûrdur. Fi 20 Nisan sene 1225 Harbiye nâzırı: Şâkir Sadr-ı aʿzam: Damat…

 • Belge Okumaları

  Belge Okumaları-10

  Şevketlü kerâmetlü mehâbetlü kudretlü velî-niʿmetim efendim (1) İşbu sene-i Receb’ül-ferdînin gurresi tekmîl-i selâsîn mâh-ı Cemâziye’l-âhir iʿtibâriyle yevm-i sebtden mazbût olup bi-mennihi teʿâlâ gelecek (2) cumʿa gecesi leyle-i Regâʾib olmağla leyle-i merkûmede tenvîr-i dîde-i enâm içün ruʾus-ı münâdât cevâmî’-i şerîfede îkâd-ı…

 • Belge Okumaları

  Belge Okumaları-9 ”Leyle-i Regâʾib-i Şerîf”

  ʿAtûfetlü beğ efendi hazretleri (1) Leyle-i Regâʾib-i şerîfin tebrîk-i resmiyyesini hâvî bu kerre taraf-ı ʿatûfîlerinden resîde-i dest-i iʿzâz buyurulan tezkire-i ʿâlîlerinin vusûlünde memnûn ve mesrûriyetimi (2) mûceb olup cenâb-ı vâcibü’l-vücûd hazretleri sâye-i hazret-i şahânede cümlenin hakkında nâʾil-i mesrûriyetle Leyle-i Regâʾibin…

 • Belge Okumaları

  Belge Okumaları-8

  Bâb-ı ‘Âlî Nezâret-i umûr-ı Hâricîyye Tercüme odası ʿaded Hâricîye Nezâretine Fi 5 Ağustos sene [12]92 târîhiyle Atina sefâret-i seniyyesinden vârid olan 271 numrolu tahrîrâtın tercemesidir. (1) Yunanistan hudûdu üzerinde yapılan işâretlere dâʾir baʿzı maʿlûmâtı hâvî sefâret-i seniyye-i ateşe militeri mir-alay…

 • Belge Okumaları

  Belge Okumaları-7

  (1) Silk-i ʿaskeriden muhrec Hacı Mustafa Efendi evlâd u ‘iyâliyle hâl-i zarûretde kaldığından ve emekdârlığından bahisle vilâyet-i celîleden (2) veyâhûd Kütahya Sancağı hapis-hânelerinden birinin ser-gardiyanlığında istihdâmı niyâzında bulunup kendisi sezâvâr-ı merhamet olmağla (3) isâf-ı mesʾûliyle tesrîr ü ikdârı husûsuna himmet

 • Belge Okumaları

  Belge Okumaları-6

  Huzûr-ı ʿâli-i hazret-i mutasarrafiyye (1) Doksan üç senesi şaʿbânından iʿtibâren her nevʿ cinâyât ile müslim ve gayr-i müslim bi’l-cümle nüfûsu zükûrun mekadiri sahihasını ve her ne içinde vukûʿ-bulan tevellidât ve vefiyâtın mikdârını ve (2) zuhûra gelmekde idiğü ve ihtiyâcât-ı ʿumûmiyye…

 • Belge Okumaları

  Belge Okumaları-5

  Hû Ma’rûz –ı çâker-ânemdir (1) kürdistan ‘ulemâsı beyninde hârika-i zekâ ile müştehir Monla Sa’id Efendi muhtâc-ı tedavi olduğundan şefkat (2) ve merhamet-i hazret-i hilafet-penahiye ilticâ ederek bu kere ol cânib-i ‘âliye ‘azîmet eylemişdir mumâ-ileyh (3) bu havâlîde ‘ilimce ‘umûmun merci’…

 • Belge Okumaları

  Belge Okumaları-4

  Hû Berlin Sefâret-i Seniyyesi Mâbeyn-i Hümâyûn-ı Cenâb-ı Mülûkâne Baş Kitâbet Celîlesine ʿAtûfetlü efendim hazretleri (1) Sinematoğraf âleti vâsıtasıyla sâha-i temâşâya vazʿ edilmekte olan resimlerin yenilerinden ve ez-cümle Çin ahvâl ve muhâberâtı (2) menâzır-ı muhtelifesini musavver fotoğrafilerden pey-der-pey bi’l-mübâyaʿa takdîm olunması…

 • Belge Okumaları

  Belge Okumaları-3

  Hû Lozan Konferansı baş murahhası ʿİsmet Paşa hazretleri (1) İnebolu karyesinin Abana nahiyesinde (2) Jurnal Mustafa Efendi vasıtasıyla Elmaçukur (3) karyesinden pederim Mehmet Ağaya takdim Varaka-i ʿaskeriyyeden.

 • Belge Okumaları

  Belge Okumaları-2

  25525 11 (1) vesâʾireden deyni olup da birtakım iʿzâr-ı vâhiyye serdine îfâsında teʿallül ve mumâtele eden ve mücerred işi sürüncemde bırakmak garazıyla (2) mehâkime mürâcaʿat eyleyenlerin îfâsı deyn edinceye kadar mahkûm-bih düyûnu olup da îfâ etmeyenler misüllü meʾmûriyette olunmaması beyân…